Image of Terra/MODIS 2003/065 00:15 UTC Southeastern Australia and Tasmania, Pixel size 250m