Image of Terra/MODIS 2017/033 12:25 UTC South Georgia, Pixel size 250m